X
Ters Osmoz Sistemler

Ters Osmoz Sistemler

 

Ters Osmoz nedir?

Ters osmoz nedir sorusuna cevap verebilmek için önce osmozun ne olduğunu bilmek gerekir. Osmoz, en yaygın bilinen doğal bir prosestir. 


Membranın yarı geçirgen doğal yapısı sayesinde suyun geçişi, çözünmüş minerallerin geçişine göre daha kolay olur. Az yoğun çözeltideki su, daha konsantre çözeltiyi seyreltmek ister. İki çözelti arasında konsantrasyon farkı ortaya çıkar ve osmotik basınç farkını belirler. Bu basınç farkından dolayı (2.31 fit su 1 psiye eşittir.) 1" kare başına 0.454 kglık basınç üniteleri yer değiştirir. 

Yani; 1000 mg/lt toplam çözünmüş farklılık 1 psi osmotik basınç farkına eşittir. Basınç, osmotik basıncı büyük olan konsantre solüsyona uygulandığı zaman suyun geçişi tersine döner ve ters osmos kurulmuş olur. Membranın suyu geçirmedeki seçiciliği değişmemiştir. 

Membranın suyun geçişine izin verirken, tuzları arkada tutması, tuzların çözeltida iyon halinde bulunmasından dolayıdır. Çözeltideki çözünmüş tuzlar katyon (+) veya anyonlar (-) halindedir. Aynı yükler birbirini iter tıpkı aynı kutupların birbirini itmesi gibi. Yüksüz olan su, membrandan geçerek süzülmüş tarafta yer alır. 

Su, bütün tuzlarını bırakarak membrandan geçtiğinde, tuzlu su konsantrasyonu gitgide artar. Besleme akımı hacminin, %30-60 oranında korunması ile sağlanır. Reverse osmosis ile arıtılacak sularda en önemli parametre şüphesiz TDS değeridir. TDS bize kullanılan hamsu hakkında net bilgiler vermektedir. 

Reverse Osmosis Operasyonu; 

Bütün reverse osmosis su arıtma cihazlarının çalışma prensibi aynıdır. Besleme akımı membrandan geçerken süzülme gerçekleşir ve su membrandan geçerken mineraller dışarı taşınarak atılır. 

Düşük Basınçlı Sistemler; 

Düşük basınçlı ters ozmoz sistemleri genelde besleme basıncının 100 psigden az olduğu sistemlerdir. Membrandaki basınç farkı azaltılınca su üretimi durur. Membranlardaki çözünmüş konsantrasyon farkı azaltılana kadar tuz geçişi devam eder, yüksek TDS membranların süzülmüş tarafında ortaya çıkar. Bu olay TDS krebi olarak tanımlanır. 

Yüksek Basınçlı Ters Osmoz Sistemleri; 

100 psig üzerindeki basınç pompalı donanımlar, yüksek basınçlı sistemler olarak sınıflandırılır. Gerçek operasyon basıncı, 100 - 1000 psig arasında değişir. Bu değişim seçilen membrana ve arıtılan suya göre belirlenir. Çoğul membran sistemleri düşünüldüğünde, her modül en az 1, en çok 6 membran içerir ve çapları 2.5 - 8" arasındadır. Osmoz ile ilgili özel operasyon istekleri yapılacak olan dizayn bilgilerinde kullanılan membran ve pompa tipleriyle doğrudan alakalıdır. 

RO Su Arıtma Sidtemlerinde Verimi Etkileyen Faktörler; 

RO su arıtma cihazları ile elde edilen su kalitesi, membran tipi, operasyon basıncı, pH, hamsu karakteristiği ve sıcaklık gibi pek çok etkene bağlıdır. Ca, Mg ve sülfat gibi 2 değerlikli iyonlar, genel olarak Na ve Cl gibi tek değerli iyonlara göre daha etkili uzaklaştırılır. Bazı maddeler, örneğin borat pHdan önemli oranda etkilenirler. 

Ters Osmoz Su Arıtma Sistemlerinde Basınç; 

Ters Osmoz larda operasyon basıncı; besleme suyundaki toplam çözünmüş katılara ve istenen süzme basınç verimine bağlıdır. TDS, sistemin osmotik basıncına karar verir. 100 mg/lt TDS 1 psiye karşılık gelir. Besleme, osmotik basınç farkı ile süzme basıncı toplamından büyük olmalıdır. 

Deniz suyu arıtımlarında tuzlu suya göre çok daha fazla basınç olmalıdır. Basınç farkının artmış olması, süzme kalitesini artırır. Daha yüksek kalitede su elde edebilmek için, tuz geçişi sabit olduğunda su basıncı artırılır. Reverse osmosis sistem basıncını artırarak, istenildiği kadar çok su elde edilebileceği düşünülse bile bu doğru değildir. Membran dizaynları yüksek debilere göre yapılır.Membranların zamanla basınçtan dolayı sıkılaştıkları görülür. Bu durum, imembran içerisinden geçen suyun difüzyonunu yavaşlatır ve debi (üretim oranı) azalır. 

Reverse Osmosis Su Arıtma Sistemlerinde Sıcaklık; Besleme suyu sıcaklığında görülen artış, süzme akışını artırır, fakat süzme kalitesinde herhangi bir değişme görülmez. Membran yapısının seçiciliğine bağlı olarak, bu ısı etkisi 1 fahrenheit başına % 1.5-2 olabilir. 

Ters Osmozun İyileştirme Yüzdesi; 

Membranların iyileştirme yüzdeleri doğrudan süzme kalitesini etkiler. Organikler, pirojenler(ateş), hücreler, virüsler ve bakteriler gibi iyonik olmayan bileşiklerin eliminasyonu filtrasyon prosesidir. Bakteri konsantrasyonunun çok yüksek olduğu durumlarda da süzme akımında bulunabilirler. Dolayısı ile Ters osmoz öncesi bakteriyolojik arıtım ( karbon filtre ) yapılmalıdır. 

Membran Ömrünü Etkileyen Faktörler; 

Dizayn performansını ortaya çıkartmak için, süzme kalitesi ve operasyon verimini düşüren faktörler göz önüne alınmalıdır. Bu sebeple ham su ters osmos cihazına girmeden önce suyun durumuna göre; klorlama, kum filtresi, aktif karbon filtresi, yumuşatma ve hatta ultraviole ünitesinden geçirilerek bütün bakteriyolojik ve fiziksel kirliliğinden arındırılmalıdır. 

Osmos Su Arıtma Cihazlarıdna İnorganik Kirlenme; 

Bu problem, yapılacak olan en uygun ön arıtım ile ortadan kaldırılabilir. Bu sebeple osmosis su arıtma cihazları öncesi bakteriyolojik ve fiziksel yani klorlama, kum filtresi ve aktif karbon filtresi mutlaka uygulanmalıdır. 

Bikarbonat Alkalinitesi; 

Bütün sular kalsiyum bikarbonat içerir ve kalsiyum karbonat formuna dönüşebilir veya en son aşamada çökelti oluşturabilir ve membranı tıkar. Bu problemden kaçınmak için; besleme suyu ya yumuşatılır yada kalsiyum karbonat çökeltisini önlemek amacıyla pH azaltmak için asitle arıtma yapılır. Genelde, küçük ro üniteleri yumuşatma, büyük ünitelerde pH kontrolü kullanır. Membran kalsiyum karbonatla tıkanmışsa, asitle yıkama yolu ile temizlenebilir. Hazırlanmış asitli yıkama aparatları, genel olarak sitrik asit veya fosforik asit ile yapılır. 

Bu sebeple su arıtma reverse osmos ile yapılacak suyun içindeki bikarbonat değerinin bilinmesi çok önemlidir. 

Kalsiyum Sülfat; 

Kalsiyum sülfat suda sınırlı çözünürlükte bulunur. Eğer suda bulunuyorsa, besleme suyu, süzülme ile tuzlu su bölümünden geçerken, konsantrasyonu artar ve çökelti oluşturarak membranı tıkar. Besleme suyunun ön yumuşatma ünitesinden geçirilmesi veya antisikalantlarla arıtımı yapılır. Kalsiyum sülfatla tıkanan membranlar, asitle arıtılarak temizlenebilir. Kalsıyum sülfatı asitle uzaklaştırmak, kalsiyumkarbonata göre daha zordur. 

Demir, Manganez, Silikat ve Kolloidal Madde ; 

Sudaki çözünmüş demir hava ile temas ettiğinde demirhidroksit ve/veya demiroksit oluşturacak şekilde okside olur veya çökelir. Bu jelatinimsi bir çökeltidir ve membranı tıkar. Eğer demir miktarı 0.05 - 0.5 mg/lt arasında ise önarıtımla uzaklaştırılmalıdır. Demir tıkanması, korozyon ürünlerinden dolayı olabilir. Manganez, silikat, alüminyum ve kolloidal maddelerden kaynaklanan problemler de demir ile aynıdır. Su arıtma işlemi yapılırken suyun içinde bulunan tüm parametrelerin tespit edilmesi hem arıtılmış sudan alınacak verim açısından hem de uygulanan su arıtım sistemlerinin verimli ve düzgün çalışması açısından çok önemlidir. 

Organik Kirlenme; 

Membranlar çeşitli organik maddelerden dolayı tıkandıklarında, deterjan ya da kostik soda ile temizlenmesi mümkündür. Ters osmoz sistemi öncesi uygulanacak bir aktif karbon filtre ile bu sorun tamamen ortadan kaldıracaktır. 

Mikrobiyolojik Kirlenme; 

Besleme suyunda yapılacak olan klorlama işlemi ile selüloz asetat membranları bu kirlenmeden uzak tutulur. Poliamid membranları klorun oksidatif özelliğini tolare edemez. klorlanmış besleme suyu, sisteme girmeden önce mutlaka aktif karbon filtreden geçirilerek arıtılmalıdır ya da sodyum metabisülfit dozajı ile klor etkisiz hale getirilmelidir. Oksidasyon; 

Bu durum TFC membranları ile ilgilidir. Her oksiden aynı etkiye sahip değildir. Membranlar aşırı okside edici kimyasallara maruz bırakılırsa sistem çöker ve tuz geçişleri ortaya çıkar. 

Hidroliz; 

Selülozik membranları ilgilendirir ve TFClerin oksidasyonu ile paralellik taşır. Aynı şekilde hidroliz ile sistem zarar görebilir ve aşırı tuz geçişi ortaya çıkar. Buda oksidasyonda olduğu gibi geri dönülemez bir zarardır. Membranın beslediği suyun pHıarttıkça, hidroliz daha çabuk ortaya çıkar. Genelde pH max 8 - 8.5 ile sınırlandırılır. 

Polarizasyon (Kutuplaşma); 

Membran, mineral konsantrasyonu çok farklı olan durgun iki çözeltiyi yanyana bulundurur. Bu konsantrasyon polarizasyonu olarak adlandırılır ve membran tipi için yapılan max süzme akışı ile membran üreticisi tarafından düzenlenir. Membran süzmesi, polarizasyon ne kadar çok sürerse o kadar çok olur. 

RO Su Arıtma Sistemleri Drenaj Bağlantısı; 

Ters Osmos sistemi, besleme ve drenaj suyu arasındaki potansiyel geçiş bağlantısını temsil eder ve bu yüzden uygun drenaj bağlantısı, su besleme hattına hastalık yapıcı bakterilerin geçişini engelleyecek şekilde yapılmalıdır. 

Ters Osmoz Cihazının Yapı Malzemeleri; 

Modüller 200 psigde çalışır ve tamamıyla plastik malzemedendirler. Plastik malzemenin sıcaklık limitleri, membranın sıcaklık limitlerini geçer. 400 psig ve üzerindeki çalışmada, bazı bölümler 304 paslanmaz çelikten, bronzdan veya pirinçten yapılır. 

Ters Osmoz Fiyat 

Ters osmoz cihazlarında fiyat tamamen tasarım doğultusunda ortaya çıkar. Ham suyun içinde bulunan tuzluluk oranı, iyon yoğunluğu cihazın tasarımını doğrudan etkilediğinden cihaz üzerinde kullanılacak olan malzemelerinde seçimleri, basıncı ve dolayısıyla pompa güçleri ters osmos fiyatını belirler.